Wynik MediaWiki API

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "gapcontinue": "Repozytoria_Cinnamon",
    "continue": "gapcontinue||"
  },
  "query": {
    "pages": {
      "928": {
        "pageid": 928,
        "ns": 0,
        "title": "Release announcement 42.3",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "\n(J\u0119zyki: [[:cs:Ozn\u00e1men\u00ed_nov\u00e9ho_vyd\u00e1n\u00ed_42.3|CZ]], [[:de:Release_Ank\u00fcndigung_42.3|DE]], [[:en:Release_announcement_42.3|EN]],[[:es:openSUSE:Anuncio_de_la_publicaci\u00f3n_de_la_versi\u00f3n_Leap_42.3|ES]], [[:fr:Annonce_de_version_42.3|FR]], [[:it:Annuncio di rilascio versione 42.3|IT]], [[:zh:\u53d1\u884c\u516c\u544a 42.3|ZH]], [[:zh-tw:Release announcement 42.3|zh_TW]])\n\n'''Tytu\u0142: Od\u015bwie\u017cenie dystrybucji kontynuuje zwi\u0119kszanie korzy\u015bci dla spo\u0142eczno\u015bci i przedsi\u0119biorstw''' \n\n'''Podtytu\u0142: openSUSE Leap 42.3 to bezpieczne ulepszenie dla stacji roboczych i serwer\u00f3w'''\n \n[https://www.opensuse.org/ Projekt openSUSE] wyda\u0142 [https://software.opensuse.org/distributions/leap openSUSE Leap 42.3], dystrybucj\u0119 spo\u0142eczno\u015bciow\u0105 jeszcze mocniej zwiazan\u0105 ze wsp\u00f3ln\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 SUSE Linux Enterprise (SLE) 12 Service Pack 3.\n\nWsp\u00f3lne pakiety z dystrybucji Leap i SLE daj\u0105 do\u015bwiadczonym u\u017cytkownikom Linuksa, administratorom system\u00f3w i programistom jeszcze wi\u0119cej powod\u00f3w by u\u017cywa\u0107 najnowszej dystrybucji spod zanku kameleona.\n\nWarto skorzysta\u0107 z \u0142atwej aktualizacji systemu do wersji Leap 42.3 gdy\u017c Leap 42.2 zako\u0144czy okres utrzymania w przeci\u0105gu sze\u015bciu miesi\u0119cy.\n\nWydanie 42.3 dystrybucji Leap to r\u00f3wnie\u017c solidny serwerowy system operacyjny dla wdro\u017ce\u0144 us\u0142ug informatycznych w \u015brodowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurze.\n\nTrzecia edycja Leap z serii 42 posiada ponad 10 tysi\u0119cy pakiet\u00f3w i oferuje u\u017cytkownikom preferuj\u0105cym stabilno\u015b\u0107 od\u015bwie\u017cenie dystrybucji i rozszerzenie wsp\u00f3\u0142pracy ze sprz\u0119tem, bez gruntownych zmian. To wydanie u\u017cywa j\u0105dra Linux 4.4 Long-Term-Support (LTS) znanego z poprzedniej edycji Leap.\n\n[[File:Leap-green.png|center|150px]]\n\nLeap 42.3 nadal u\u017cywa KDE 5.8 w wersji wyd\u0142u\u017conego wsparcia jako wst\u0119pnie wybrane \u015brodowisko pulpitu jednocze\u015bnie oferuj\u0105c GNOME 3.20, tak samo jak w SUSE Linux Enterpise. R\u00f3\u017cnorodne dodatkowe \u015brodowiska pulpitu i mened\u017cery okien s\u0105 dost\u0119pne w instalatorze poprzez zaprojektowany na nowo wyb\u00f3r \u015brodowiska pulpitu. \n\nTo wydanie openSUSE Leap jest te\u017c dobrze przygotowane do serwer\u00f3w dzi\u0119ki serwerowemu profilowi instalacji i jego tekstowemu instalatorowi, zawieraj\u0105cego wszystkie opcje YaSTa bez \u015brodowiska graficznego. \n\nAdministratorzy system\u00f3w pokochaj\u0105 oprogramowanie Borg wykonuj\u0105ce kopie zapasowe. Jego u\u017cycie jest teraz \u0142atwiejsze ni\u017c kiedykolwiek dzi\u0119ki wrapperowi Borgmatic pozwalaj\u0105cego wykonywa\u0107 codzienne automatyczne kopie zapasowe z pomoc\u0105 us\u0142ugi systemd. Administratorzy polubi\u0105 tak\u017ce integracj\u0119 z Active Directory oprogramowania System Security Services Daemon technologii Samba.\n\nLeap i projekt openSUSE dostarczaj\u0105 komplet narz\u0119dzi typu DevOps potrzebnych dla tw\u00f3rc\u00f3w oprogramowania. Mikrous\u0142ugi w Leap oferuj\u0105 skalowalno\u015b\u0107 i ci\u0105g\u0142o\u015b\u0107 dzia\u0142ania dzi\u0119ki dost\u0119pno\u015bci Dockera i Kubernetes oraz \u0142atwo\u015b\u0107 konfiguracji z Salt, Ansible i innymi technologiami openSUSE. Nowa integracja YaSTa z SaltSnack oraz inne systemy zarz\u0105dzania konfiguracj\u0105 mog\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 instalacj\u0105 systemu (partycjonowanie, ustawienia sieciowe, etc.) a nast\u0119pnie wyeksportowa\u0107 konfiguracj\u0119 systemu do jednego z tych szeroko u\u017cywanych narz\u0119dzi zewn\u0119trznych.\n\nProgrami\u015bci i przedsi\u0119biorstwa mog\u0105 korzysta\u0107 z szerokiej gamy bibliotek zawartych w Leap 42.3 do budowy albo ulepszania oprogramowania na u\u017cytek firmowy. Dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142dzieleniu podstawowego kodu mi\u0119dzy Leap i SLE, tworzenie oprogramowania na Leap przeznaczonego do produkcyjnego dzia\u0142ania na SLE nigdy nie by\u0142o \u0142atwiejsze. Co wi\u0119cej, osoby integruj\u0105ce systemy mog\u0105 pracowa\u0107 na Leap i zachowuj\u0105 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeniesienia ich pracy do SLE w przysz\u0142o\u015bci.\n\nLeap dostarcza narz\u0119dzi, j\u0119zyk\u00f3w i bibliotek potrzebnych do tworzenia i rozwijania oprogramowania wysokiej jako\u015bci. Python, Ruby, Perl, Go, Rust, Haskell and PHP s\u0105 w Leap dost\u0119pne w wersjach pozwalaj\u0105cych na u\u017cywanie ich w \u015brodowiskach firmowych.\n\nAktualizacja j\u0105dra i system\u00f3w obs\u0142uguj\u0105cych grafik\u0119 umo\u017cliwiaj\u0105 dzia\u0142anie wi\u0119kszej ilo\u015bci sprz\u0119tu oraz zapewniaj\u0105 wzrost stabilno\u015bci i wydajno\u015bci.\n\n'''openSUSE Leap 42.2 jest...'''\n\n{{Point here|[[Plik:Icon-wiki.png|48px|link=]]|'''R\u00f3wnie\u017c dla firm'''\n<p>Po oparciu openSUSE Leap na SLE (SUSE Linux Enterprise) i dalszym dodaniu kodu \u017ar\u00f3d\u0142owego ze SLE 12 do Leap 42.2, Leap 42.3 dodaje jeszcze wi\u0119cej pakiet\u00f3w ze SLE 12 SP 3 i synchronizuje wiele powszechnie u\u017cywanych pakiet\u00f3w. Wsp\u00f3\u0142dzielona cz\u0119\u015b\u0107 kodu pozwala oprogramowaniu z openSUSE Leap 42.3 korzysta\u0107 z dzia\u0142a\u0144 utrzymania i napraw b\u0142\u0119d\u00f3w dokonywanych zar\u00f3wno przez spo\u0142eczno\u015b\u0107 openSUSE jak i in\u017cynier\u00f3w SUSE.</p>\n}}\n{{Point here|[[Plik:Icon-network.png|48px|link=]]|'''Dobry na serwer'''\n<p>openSUSE Leap 42.2 jest pierwszym wydaniem Leap oferuj\u0105cym profil Serwer jako konkretn\u0105 opcj\u0119 podczas instalacji. Pozbawiona \u015brodowiska graficznego, instalacja serwerowa Leap jest gotowa do wykonania ka\u017cdego zadania jakiej od niej si\u0119 oczkuje. Proste rzeczy jak platforma webowa czy serwer e-mail s\u0105 jeszcze prostsze ni\u017c kiedykolwiek wcze\u015bniej. Tak samo skomplikowane projekty u\u017cywaj\u0105ce wirtualizacji albo technologii kontener\u00f3w.<br/>\nNa przyk\u0142ad, u\u017cytkownicy szukaj\u0105cy us\u0142ugi podobnej do Exchange mog\u0105 skorzysta\u0107 z najnowszej wersji platformy pracy grupowej Kopano, ze wsparciem dla Thunderbirda, Outlooka i mobilnych klient\u00f3w poczty. Warto te\u017c pami\u0119ta\u0107 \u017ce Leap i wszystkie inne dystrybucje openSUSE i SLE posiadaj\u0105 instalator w trybie tekstowym, maj\u0105cy takie same mo\u017cliwo\u015bci jak instalator graficzny. Dzi\u0119ki temu instalatorowi instalacj\u0119 mo\u017cna przeprowadzi\u0107 zdalnie przez VNC albo SSH, co pozwala na postawienie serwera openSUSE Leap bez potrzeby bycia w jego pobli\u017cu.</p>\n}}\n{{Point here|[[Image:Icon-distribution.png|48px|link=]]|'''Do gier'''\n<p>Gry na Linuksie staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej popularne. openSUSE Leap 42.3 dostarcza stabilnego systemu do uruchamiania popularnej platformy Steam. By m\u00f3c uruchamia\u0107 gry niedost\u0119pne jeszcze na Linuksa, w wydaniu zosta\u0142y umieszczone tak\u017ce Wine i PlayOnLinux.</p>\n}}\n{{Point here|[[Image:Icon-new.png|48px|link=]]|'''Dla kreatywnych dusz i profesjonalist\u00f3w'''\n<p>Swoj\u0105 kreatywno\u015b\u0107 mo\u017cna uwolni\u0107 dzi\u0119ki aplikacjom takim jak FreeCAD do drukowania 3D albo Gphoto do edycji obraz\u00f3w. Naukowcy mog\u0105 u\u017cywa\u0107 Avogadro do chemii obliczeniowej, modelowania molekularnego, bioinformatyiki i innych. Osoby pracuj\u0105ce w s\u0142u\u017cbie zdrowia zajd\u0105 GNU Health do prowadzenia opieki nad pacjentem, korzystaj\u0105c z zabezpiecze\u0144 i wsparcia dla programu jakie oferuje Leap 42.3.</p>\n}}\n<!-- \n{{Point here|[[Image:Icon-new.png|48px|link=]]|'''For Creative Minds and Professionals'''\n<p>Unleash your creativity with design applications like FreeCAD for 3D printing or Gphoto for imagery editing. Scientists can use Avogadro for computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics and more. Health professionals also can choose GNU Health for patient care while being confident in the security and maintenance provided with Leap 42.3.</p>\n}}\n\n==Get Leap!==\nSee for yourself why openSUSE Leap is a community-enterprise distribution worth adopting. Downloads of openSUSE Leap 42.3 can be found at [https://software.opensuse.org/distributions/leap software.opensuse.org]. We recommend checking out the [https://doc.opensuse.org/release-notes/x86_64/openSUSE/Leap/42.3/ Release Notes] before upgrade or installation. Users currently running openSUSE Leap 42.2 can [[Upgrade|upgrade to openSUSE Leap 42.3 via the instructions at this link]].\n\n==Thanks!==\nopenSUSE Leap 42.3 represents the combined effort of thousands of developers who participate in our distributions and open-source projects. \u201cThank you\u201d to all the contributors, inside and outside the openSUSE Project. All your hard work and contributions are appreciated by the open-source community and users worldwide. We believe Leap is the ideal Linux distribution for developers, sysadmins and users. We hope you have a lot of fun using it, and we look forward to working with you on the next release or in [[Tumbleweed]].\n\n==About the openSUSE Project==\nThe openSUSE Project is a worldwide community that promotes the use of Linux everywhere. It creates two of the world\u2019s best Linux distributions, the Tumbleweed rolling-release, and Leap, the hybrid enterprise-community distribution. openSUSE is continuously working together in an open, transparent and friendly manner as part of the worldwide Free and Open Source Software community. The project is controlled by its community and relies on the contributions of individuals, working as testers, writers, translators, usability experts, artists and ambassadors or developers. The project embraces a wide variety of technology, people with different levels of expertise, speaking different languages and having different cultural backgrounds. Learn more about it on [http://www.opensuse.org opensuse.org]\n\n(sprawdzi\u0107 pisowni\u0119)\n-->\n[[Kategoria:42.3]]\n\n[[cs:Ozn\u00e1men\u00ed_nov\u00e9ho_vyd\u00e1n\u00ed_42.3]]\n[[de:Release_Ank\u00fcndigung_42.3]]\n[[en:Release_announcement_42.3]]\n[[fr:Annonce_de_version_42.3]]\n[[it:Annuncio di rilascio versione 42.3]]\n[[es:openSUSE:Anuncio_de_la_publicaci\u00f3n_de_la_versi\u00f3n_Leap_42.3]]\n[[ja:\u30ea\u30ea\u30fc\u30b9\u30a2\u30ca\u30a6\u30f3\u30b9 42.3]]\n[[zh:\u53d1\u884c\u516c\u544a 42.3]]\n[[zh-TW:Release announcement 42.3]]"
          }
        ]
      },
      "1232": {
        "pageid": 1232,
        "ns": 0,
        "title": "Repozytoria",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "{{Pasek_przegl\u0105dowy_Repozytoria}}\n{{Intro|S\u0105 to oficjalne repozytoria openSUSE. Zapewniaj\u0105 dobrze przetestowane pakiety, zabezpieczenia i poprawki b\u0142\u0119d\u00f3w. Internetowe repozytoria s\u0105 wygodne w u\u017cyciu, je\u015bli masz dobr\u0105 przepustowo\u015b\u0107. Aby uzyska\u0107 informacje o tym, jak je doda\u0107, zobacz [[Dodawanie_repozytori\u00f3w_pakiet\u00f3w|Dodaj repozytoria pakiet\u00f3w]].}}\n__TOC__\n==Oficjalne repozytoria na dysku==\nPierwszymi repozytoriami, kt\u00f3re mog\u0142e\u015b zobaczy\u0107, s\u0105 dyski DVD. Mo\u017cesz mie\u0107 kilka rodzaj\u00f3w takich repozytori\u00f3w o r\u00f3\u017cnej zawarto\u015bci. \u017badna z nich, w tym ogromna dwuwarstwowa p\u0142yta DVD w wersji pude\u0142kowej, nie zawiera wszystkich pakiet\u00f3w openSUSE, wi\u0119c je\u015bli to mo\u017cliwe, b\u0119dziesz tak\u017ce potrzebowa\u0107 repozytori\u00f3w online.\n\n* '''[[SDB:Download_help|DVD do pobrania]]''' to jedna pojedyncza p\u0142yta DVD 4,7 GB. Dostarcza najwa\u017cniejsze pakiety, ale to tylko bardzo ma\u0142y podzbi\u00f3r ca\u0142ego openSUSE.\n* '''[[Kup openSUSE|Wersja pude\u0142kowa]]''' sk\u0142ada si\u0119 z dwuwarstwowej p\u0142yty DVD i jest dost\u0119pna u sprzedawcy za op\u0142at\u0105, kt\u00f3ra obejmuje wsparcie instalacji. Ale nawet to podw\u00f3jne DVD nie zawiera wszystkich pakiet\u00f3w openSUSE.\n\n===Korzystanie z repozytori\u00f3w internetowych===\n* W przypadku [[YaST]] nie ma r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy magazynami online (internet) a repozytoriami na dyskach (DVD lub dyskach twardych), wszystkie pakiety wygl\u0105daj\u0105 tak, jakby znajdowa\u0142y si\u0119 na bardzo du\u017cym dysku.\n* Je\u015bli komputer jest zawsze pod\u0142\u0105czony za pomoc\u0105 \u0142\u0105cza szerokopasmowego, mo\u017cesz usun\u0105\u0107 \"repozytorium\" OSS DVD je\u015bli zainstalujesz standardowe repozytorium online podane poni\u017cej.\n* Je\u015bli masz wystarczaj\u0105co du\u017co miejsca na dysku, mo\u017cesz r\u00f3wnie\u017c pobra\u0107 migawk\u0119 repozytorium, ale pami\u0119taj, \u017ce mo\u017ce to zaj\u0105\u0107 do 20 GB lub nawet wi\u0119cej.\n\n----\n\n==Oficjalne repozytoria==\nPoni\u017cej znajduje si\u0119 lista oficjalnych repozytori\u00f3w obs\u0142ugiwanych przez openSUSE.\n{{Info|'''Uwaga:''' By\u0107 mo\u017ce podczas instalacji dodano jedno lub wi\u0119cej poni\u017cszych repozytori\u00f3w, a niezb\u0119dne repozytoria s\u0105 dodawane domy\u015blnie w trakcie instalacji. Sprawd\u017a, kt\u00f3re repozytoria zosta\u0142y ju\u017c dodane do systemu, aby unikn\u0105\u0107 problem\u00f3w.}}\n\n===OSS===\nG\u0142\u00f3wne repozytorium: tylko oprogramowanie open source.\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.1/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.0/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.3/repo/oss/}}\n\n===Non-OSS===\nNiewolne (zamkni\u0119te \u017ar\u00f3d\u0142a) oprogramowanie, takie jak [[Opera]] i [[Steam]].\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.1/repo/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/distribution/leap/15.0/repo/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/distribution/leap/42.3/repo/non-oss/}}\n\n===Update===\nRepozytorium oficjalnych aktualizacji bezpiecze\u0144stwa i poprawek dla pakiet\u00f3w OSS.\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/update/tumbleweed/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/update/leap/15.1/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/update/leap/15.0/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/update/leap/42.3/oss/}}\n\n===Update Non-OSS===\nRepozytorium oficjalnych aktualizacji bezpiecze\u0144stwa i poprawek b\u0142\u0119d\u00f3w dla pakiet\u00f3w innych ni\u017c OSS.\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/update/leap/15.1/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/update/leap/15.0/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/update/leap/42.3/non-oss/}}\n\n===Src-OSS===\n\u0179r\u00f3d\u0142owe RPM. Tylko dla zaawansowanych u\u017cytkownik\u00f3w.\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-oss}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.1/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.0/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/42.3/repo/oss/}}\n\n===Src-Non-OSS===\n\u0179r\u00f3d\u0142owe RPM. Tylko dla zaawansowanych u\u017cytkownik\u00f3w.\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/tumbleweed/repo/src-non-oss}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.1/repo/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/15.0/repo/non-oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/source/distribution/leap/42.3/repo/non-oss/}}\n\n===Debug===\nPakiety debuginfo. Tylko dla zaawansowanych u\u017cytkownik\u00f3w.\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/debug/tumbleweed/repo/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.1/repo/oss/ i aktualizacje http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.1/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/15.0/repo/oss/ i aktualizacje http://download.opensuse.org/debug/update/leap/15.0/oss/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/debug/distribution/leap/42.3/repo/oss/ i aktualizacje http://download.opensuse.org/debug/update/leap/42.3/oss/}}\n\n----\n\n==P\u00f3\u0142oficjalne repozytoria==\nS\u0105 to repozytoria, kt\u00f3re nie s\u0105 oficjalnie obs\u0142ugiwane przez openSUSE, ale zawieraj\u0105 przydatne pakiety, z kt\u00f3rych powiniene\u015b swobodnie korzysta\u0107 ''na w\u0142asne ryzyko'''.\n\n===Contrib===\nRepozytorium [[openSUSE:Contrib|Contrib]] jest teraz '''przestarza\u0142e'''.\n\n===KDE===\nZobacz [[Repozytoria_KDE]].\n\n===GNOME===\nZobacz [[Repozytoria_GNOME]].\n\n===LXDE===\nZobacz [[Repozytoria_LXDE]].\n\n===Xfce===\nZobacz [[Repozytoria_Xfce]].\n\n===Czcionki===\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/repositories/M17N:/fonts/openSUSE_Tumbleweed}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/repositories/M17N:/fonts/openSUSE_Leap_15.1/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/repositories/M17N:/fonts/openSUSE_Leap_15.0/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/repositories/M17N:/fonts/openSUSE_Leap_42.3/}}\n\n===OwnCloud===\n* OwnCloud Server:\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/openSUSE_Tumbleweed/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/openSUSE_Leap_15.0/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/openSUSE_Leap_42.3/}}\n\n\n* OwnCloud Desktop Client:\n{{Uwaga_do_wersji|Tumbleweed|http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/openSUSE_Tumbleweed/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.1|http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/openSUSE_Leap_15.1/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 15.0|http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/openSUSE_Leap_15.0/}}\n{{Uwaga_do_wersji|Leap 42.3|http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/openSUSE_Leap_42.3/}}\n\n----\n\n== Repozytoria Factory i Project ==\nGdy napotkasz b\u0142\u0105d w pakiecie openSUSE i nie mo\u017cesz czeka\u0107 na rozwi\u0105zanie problemu, istnieje du\u017ca szansa, \u017ce b\u0142\u0105d nie pojawia si\u0119 w najnowszej wersji, poniewa\u017c zosta\u0142 wyra\u017anie naprawiony lub sam znikn\u0105\u0142. Aby to przetestowa\u0107, mo\u017cesz wypr\u00f3bowa\u0107 najnowszy pakiety zbudowany przez programist\u00f3w. Aby uzyska\u0107 najnowsz\u0105 wersj\u0119, przejd\u017a do [http://software.opensuse.org/ stron\u0119 Software] i zainstaluj pakiet z najnowszym numerem wersji.\n\n{{Warning|Pakiety te nie s\u0105 obs\u0142ugiwane i mog\u0105 wprowadza\u0107 kolejne b\u0142\u0119dy, kt\u00f3re mog\u0105 uszkodzi\u0107 lub zniszczy\u0107 dane, dlatego nale\u017cy zachowa\u0107 ostro\u017cno\u015b\u0107 i cz\u0119sto wykonywa\u0107 kopie zapasowe!}}\n\n----\n\n==Zobacz r\u00f3wnie\u017c==\n* [[Dodatkowe repozytoria pakiet\u00f3w]]\n* [[Dodawanie_repozytori\u00f3w_pakiet\u00f3w|Dodawanie repozytori\u00f3w pakiet\u00f3w]]\n* [[Zmiana_dostawcy_pakietu|Zmiana dostawcy pakietu]]\n\n----\n\n==Linki zewn\u0119trzne==\n* [http://software.opensuse.org/search openSUSE Build Service Software Search]\n* [http://packman.links2linux.org/packages Packman Package Search]\n\n[[Kategoria:Repozytoria]]\n\n[[en:Package_repositories]]\n[[de:Paket_Repositorys]]\n[[es:Repositorios de software]]\n[[fr:Package Repositories]]\n[[it:Package repositories]]\n[[pt:Package Repositories]]\n[[ru:Package Repositories]]\n[[ja:\u30d1\u30c3\u30b1\u30fc\u30b8\u30ea\u30dd\u30b8\u30c8\u30ea]]\n[[zh:\u4e3b\u8981\u4f9b\u5e94\u6e90]]"
          }
        ]
      }
    }
  }
}